Ponúkame Vám kompletné spracovanie podvojného účtovníctva:
- Kontrola úplnosti a formálnej správnosti predložených účtovných dokladov
- Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na základe predložených účtovných dokladov
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
- Vedenie knihy účet v banke
- Vedenie evidencie majetku
- Vedenie denníka účtovných zápisov
- Evidencia dokladov DPH a vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty
- Spracovanie štatistických výkazov
- Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
- Zostavenie ročnej účtovnej závierky (Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky, Cash flow)
- Zastupovanie v styku s daňovým úradom
Cena za spracovanie podvojného účtovníctva je stanovovaná individuálne na základe Vašich požiadaviek a rozsahu účtovnej agendy.