Ponúkame Vám kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva:
- Kontrola úplnosti a formálnej správnosti predložených účtovných dokladov
- Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na základe predložených účtovných dokladov
- Vedenie účtovného denníka
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie knihy účet v banke
- Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
- Vedenie evidencie majetku
- Evidencia dokladov DPH a vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty
- Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
- Zostavenie ročnej účtovnej závierky (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch)
- Zastupovanie v styku s daňovým úradom

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva je stanovovaná individuálne na základe Vašich požiadaviek a rozsahu účtovnej agendy.